Provozní řád Sportovního hřiště PLÁCEK

Čl. I

Základní ustanovení

1. Tento provozní řád stanoví základní pravidla pro návštěvníky Sportovního hřiště PLÁCEK:

název: Sportovní hřiště PLÁCEK
adresa: PROSTOR PRO, o.p.s., Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové (parcela č. 759/66, k.ú. Nový Hradec Králové)
kontaktní osoby: Lenka Veselá, 736 633 622, vesela@prostorpro.cz, Adéla Břeštovská, 731 650 954, brestovska@prostorpro.cz 
rozloha: 18,5 x 27 m (499,5 m2)
provozovatel: PROSTOR PRO, o.p.s.
vlastník pozemku: město Hradec Králové

Pravidla jsou nastavena tak, aby při jejich dodržování byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů hřiště PLÁCEK.

2. Všichni návštěvníci hřiště PLÁCEK, tj. osoby a organizace využívající sportoviště, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny odpovědné osoby, respektive pracovníků PROSTOR PRO.

3. Všichni návštěvníci hřiště PLÁCEK provozují veškerou činnost na hřišti na své vlastní nebezpečí.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené a zapomenuté na hřišti.

Čl. II

Vstup na hřiště PLÁCEK

1. Provozní doba:

Po – Čt: 10.00 – 19.00 hod
Pá: 10.00 – 18.00 hod
So, Ne: otevřeno po celý víkend

Po domluvě s pracovníky PROSTOR PRO, o.p.s. je možné provozní dobu hřiště prodloužit.

1.1.  Veřejnosti je hřiště přístupné v provozní době, případně po předběžné domluvě s pracovníky PROSTOR PRO i mimo ni.

2. Podmínky pro vstup na hřiště:

2.1. Pro víkendové užívání hřiště je třeba hřiště předem rezervovat formou sepsání dohody a složení vratné zálohy ve výši 500 Kč. Rezervaci a převzetí odpovědnosti za hřiště lze provést ve všední den u odpovědné osoby, v případě její nepřítomnosti u jiného pracovníka PROSTOR PRO K rezervaci a převzetí odpovědnosti za hřiště je oprávněna pouze osoba starší 15 let s platným občanským průkazem.

2. 2. Ve všední dny mají přednostní právo vstupu na hřiště uživatelé NZDM Klídek.

2. 3. V případě, že o užívání hřiště projeví zájem více zájemců ve stejnou dobu, upřednostněn bude zájemce, který o využití hřiště projevil zájem dříve. Vzájemná dohoda mezi zájemci je vítána.

2. 4. Dětem mladším 6 let je přístup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. 5. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem – brankou. Přelézání branky a plotu je zakázáno.

2. 6. Využívání hřiště je do odvolání bezplatné.

3. Na sportovišti jsou návštěvníci povinni dodržovat tyto zásady:

3. 1. udržovat čistotu a pořádek,

3. 2. uposlechnout pokynů odpovědné osoby a pracovníků PROSTOR PRO

3. 3. chránit zařízení před poškozením,

3. 4. dbát na bezpečnost svou i ostatních uživatelů hřiště a chovat se k nim ohleduplně,

3. 5. dodržovat zákaz kouření a vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,

3. 6. dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na sportovišti,

3. 7. dodržovat zákaz jízdy na motorových vozidlech,

3. 8. dodržovat pokyny pracovníků PROSTOR PRO pokud jde o jízdu na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.; pracovník má právo tento typ aktivit na hřišti omezit zejména v případě, že by jím byli ohroženi další uživatelé hřiště nebo by jím byly narušeny probíhající kolektivní sportovní aktivity; kola se ukládají výhradně na určené místo (stojany),

3. 9. dodržovat zákaz vstupu zvířat,

3. 10. dodržovat zákaz násilného či jinak diskriminačního chování,

3. 11. zjištěné závady a způsobené škody hlásit odpovědné osobě; za vzniklou škodu je odpovědná osoba, která si hřiště rezervovala a převzala za něj odpovědnost; pověřený pracovník PROSTOR PRO rozhodne o způsobu zjednání nápravy, popř. úhradě škody,

3. 12. inventář sportovišť lze přemisťovat pouze se souhlasem pracovníka PROSTOR PRO.

4. Možnost zapůjčit si další sportovní vybavení (sítě, míče, pálky, ping-pongové síťky aj.)

4. 1. Každý návštěvník má možnost si proti podpisu a prokázání totožnosti zapůjčit sportovní náčiní a vybavení, které musí po ukončení činnosti vrátit.

4. 2. Zapůjčit si sportovní vybavení je možné ve všední dny v kanceláři PROSTOR PRO u odpovědné osoby nebo asistenta organizace, v jejich nepřítomnosti u jiného pracovníka.

Čl. III

Vykázání návštěvníka z hřiště PLÁCEK

1. Vykázat z hřiště osoby, které porušují provozní řád, je oprávněn pracovník PROSTOR PRO.

2. Z hřiště bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů pracovníka PROSTOR PRO nebo který se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

3. Neopustí-li návštěvník v takovém případě hřiště na vyzvání, je pracovník PROSTOR PRO oprávněn požádat o zákrok Policii ČR nebo Městskou policii Hradec Králové.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Provozní řád Sportovního hřiště PLÁCEK v tomto znění byl schválen ředitelkou PROSTOR PRO dne 5. 5. 2010.

2. Provozní řád nabývá účinnosti dnem 5. 5. 2010.

3. Úpravy provozního řadu (změna právní subjektivity organizace z o.s. na o.p.s.) byly provedeny a schváleny ředitelem dne 19. 12. 2013.

4. Podmínky pro zapůjčení sportovního vybavení včetně seznamu jsou součástí Dohody o rezervaci, zapůjčení a převzetí odpovědnosti za hřiště.

V Hradci Králové dne 19. 12. 2013

No images