Specifické tématické preventivní programy

Program je určený primárně pro studenty všech typů středních škol. V odůvodněných případech lze program realizovat i na základních školách (doplnění témat). Tento program realizujeme ve dvou variantách:

 • program v rozsahu 6 vyučovacích hodin je realizován v podobě 3 x 2 vyučovací hodiny či 2 x 3 vyučovací hodiny v rámci jednoho čtvrtletí.
 • program v rozsahu 8 vyučovacích hodin je realizován v podobě 2 x 4 vyučovací hodiny v rámci školního roku. 

Škola, školské zařízení má možnost výběru tématu zaměřeného na prevenci rizikového chování:

 • vztahy a komunikace (vzájemá spolupráce, schopnost si naslouchat, šikana, kyberšikana)
 • návykové látky a závislostní chování (kouření, alkohol, marihuana a ostatní návykové látky, nové trendy drogové scény, nelátkové závislosti včetně sekt, apod.)
 • partnerství a sex (včetně sexuálně přenosných nemocí, antikoncepce atd.)
 • kriminalita a trestní zodpovědnost (zodpovědnost za vlastní jednání a chování, zákonné normy, trestné činy mladistvých atd.)
 • poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl
 • finanční gramotnost (půjčky, rodinný rozpočet, základy pracovního práva)
 • rizikové trávení volného času (včetně PC her, internetu, gambling, extrémní sporty, apod.)
 • diskriminační chování ve společnosti (tolerance, intolerance, multikulturalita, rasismus, extremismus apod.)
 • bude mi 15 (očekávání, přechod na střední školu, apod.)
 • práva, povinnosti a bezpečnost dětí spojená s rodinou i se školou (syndrom CAN, záškoláctví, rizikové chování v dopravě)
 • (sebepojetí, sebehodnocení, žebříček hodnot)
  Realizace jiných než nabízených témat je možná po vzájemné domluvě.

Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení skupinou dětí, mladých lidí (do 25 lidí).

 

No images