Preventivní programy pro žáky a studenty

Preventivní programy SPIRÁLA jsou určené pro žáky základních škol, studenty gymnázií, středních škol, středních odborných učilišť i odborných učilišť a pro školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Součástí našich služeb je i poradenský servis určený pro pedagogy, žáky, studenty, rodiče a jejich rodinné příslušníky.

V preventivních programech využíváme interaktivní formy práce. Programy jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, psychosociálních hrách a na dalších metodách skupinové práce. Ve své práci volíme partnerský přístup a otevíráme prostor pro dialog o tématech z oblasti rizikového chování. Přirozenou součástí naší práce je podpora zdravého klima třídy.

V rámci prevence rizikového chování nabízíme školám a školským zařízením tyto programy:

V rámci všeobecné primární prevence nabízíme: 

Dlouhodobý program primární prevence pro 1.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 3. do 5. třídy základní školy, zaměřený na prevenci rizikového chování s výběrem témat respektujících požadavky a specifika mladší cílové skupiny (např. práva a povinností dítěte, komunikace mezi žáky, volba kamarádů, bezpečné trávení volného času, nebezpečí a nástrahy internetu, tolerance, multikulturalita, šikana, prevence kouření a užívání alkoholu). Témata prevence rizikového chování dělíme do jednotlivých ročníků a jejich rozdělení vychází z teorie vývojové a sociální psychologie. Program doplňujeme o úzkou spolupráci s pedagogy.

Dlouhodobý program primární prevence pro 2.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 6. do 9. třídy základní školy. V rámci programu zařazujeme do jednotlivých ročníků postupně základní témata prevence rizikového chování (např. komunikace a vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, partnerství a sex zahrnující i prevenci sexuálně přenosných nemocí, kriminalita a trestní zodpovědnost apod.). Součástí programu je úzká spolupráce s pedagogy.

Specifický tematický preventivní program – primárně preventivní program zaměřený na konkrétní téma prevence rizikového chování. Program je určený primárně pro studenty všech typů středních škol. V odůvodněných případech lze program realizovat i na základních školách.

Adaptační program - program určený pro nově vznikající kolektivy. Cílem programu je podpora skupiny, posílení vztahů mezi žáky/studenty a rozvoj spolupráce.

V rámci selektivní primární prevence nabízíme: 

Program pro rizikové kolektivy – preventivní program, zaměřený na pomoc při řešení problémů v oblasti narušené komunikace a vztahů v kolektivech. Zahrnuje intervenční práci, je určený pro základní a všechny typy středních škol.

Program obnovy zdravého klima v kolektivu – preventivní program, určený pro kolektivy, které byly zasaženy rizikovým chováním a potřebují obnovit zdravé klima, posílit dobré vztahy ve skupině, podpořit spolupráci kolektivu s pedagogy, apod.

Ceny jednotlivých programů včetně nákladů na cestovné naleznete v ceníku.

No images