Informace o Preventivních programech SPIRÁLA

Práva klientů

Práva klientů jsou rozdělena podle toho, zda se jedná o práva společná nebo práva klienta objednavatele či klienta příjemce.

Práva klientů společná:

 • Klient má právo na ochranu před diskriminací. Každý má právo na zachování jeho lidské důstojnosti a dobrého jména. Nikdo nesmí být diskriminován kvůli rase, původu, náboženskému vyznání, politické orientaci, sexuální orientaci, pohlaví nebo sociálnímu postavení.
 • Klient má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Každý má právo svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nesmí urážet nebo omezovat druhé.
 • Klient má právo na příslušnost k jakékoli národnostní a etnické menšině. Příslušnost k etnické či národnostní menšině nesmí být nikomu na újmu.
 • Klient má právo na ochranu soukromí a osobních údajů. Lektoři programu jsou povinni zachovávat mlčenlivost a neposkytovat žádné důvěrné informace třetí osobě bez souhlasu klienta (výjimka oznamovací /ohlašovací povinnost, s čímž je klient předem seznámen).
 • Klient má právo na podání stížnosti a je seznámen s postupem podávání stížností.

Práva klientů příjemců:

 • Klient má právo být v úvodu seznámen s programem primární prevence. Klient má právo dopředu znát formu, délku, obsah, důvod, účel a cíl programu, kterého se bude účastnit.
 • Klient má právo spolupodílet se na průběhu programu (např. vytvářením pravidel). Klient je vnímán jako rovnocenný partner se všemi právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za své zdraví.
 • Klient má právo odmítnout účastnit se programu nebo jeho částí. Umožní-li to škola, je možné žáka na setkání přesunout do jiné třídy.
 • Klient má právo na poskytnutí dostupných informací.
 • Klient má právo obrátit se na lektora při řešení jeho osobního problému a žádat o pomoc, radu či doporučení na návaznou instituci. Lektoři znají síť návazných institucí.

Práva klientů objednavatelů:

 • Klient je seznámen s posláním a cíly realizovaného programu i zařízení.
 • Klient má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby. Lektoři jsou kvalifikovaní odborníci, kteří provádějí program na odborné úrovni.
 • Klient má právo na odstoupení od smlouvy.
 • Klient má právo se seznámit se způsobem, jak je v zařízení vedena, uchovávána a zabezpečena dokumentace, a nahlížet do ní.

Pravidla pro jednotlivá setkání v rámci realizace primárně preventivních programů:

 1. pravidlo důvěry –„nevynášení ze skupiny (výjimku tvoří oznamovací / ohlašovací povinnost), to co je ve skupině proneseno je důvěrné a mělo by v ní také zůstat“ (netýká se aktivit, jejich pravidel apod., ale osobních informací, se kterými se klienti svěřují)
 2. pravidlo stop – možnost neúčastnit se aktivit, které mohou být někomu nepříjemné
 3. pravidlo vzájemné tolerance a respektu – nenadáváme si, nekřičíme, možnost říci komukoliv, cokoliv, ale slušně
 4. pravidlo naslouchání – když mluví jeden, ostatní poslouchají nebo alespoň mlčí

Stížnosti

Zájemci o službu, klienti (objednavatelé, příjemci), zákonní zástupci, rodinní příslušníci a další osoby mohou v souvislosti s poskytováním služeb preventivních programů podat stížnost. V případě potřeby si může osoba podávající stížnost zvolit svého zástupce pro její podání a vyřizování. Stížnosti jsou vyřizovány nejpozději do 15 pracovních dnů.

Ústně

Klienti si mohou stěžovat lektorům (příp. vedoucí preventivních programů) na poskytované služby, činnosti, problémy s ostatními klienty, na další lektory a jiné záležitosti týkající se programu. Klientovi je vždy nabídnuta možnost řešení stížnosti individuálně.

Telefonicky

Klienti můžou podat stížnost telefonicky lektorům preventivních programů nebo vedoucí programu Bc. Gabriele Lepkové, DiS.

Písemně (email, dopis)

Klienti můžou svou písemnou stížnost poslat na adresu organizace nebo napsat email vedoucí programu nebo vhodit do krabičky na anonymní dotazy. 

Možnost odvolání

Klient má možnost podat odvolání do 14 dnů od vyřízení stížnosti, a to vždy písemnou formou. Možnost podat odvolání je klientovi připomenuta při sdělení řešení jeho stížnosti. Odvolání je možno podat v uvedeném pořadí vzhledem k vyšší instanci:

Sdělení řešení odvolání k pracovníkům či Správní radě PROSTOR PRO, o.p.s. Ti bude oznámeno do 30 dnů od jeho doručení, a to vždy písemnou formou.

No images