Odborné praxe a stáže

Studentkám a studentům nabízíme absolvování odborné praxe v programech NZDM KLÍDEK, NZDM KLUBÍK a Rodinném centru POHODA. V případě zájmu o odbornou praxi pošlete, prosím, vyplněný dotazník koordinátorce pro odborné praxe a stáže Mgr. Petře Körnerové  na kornerova@prostorpro.cz Při přijímání na odbornou praxi mají přednost studentky a studenti Univerzity Hradec Králové – Ústavu sociální práce a neučitelských oborů Pedagogické fakulty UHK. Pro studenty a studentky z jiných vysokých škol je praxe v našem zařízení zpoplatněna (platí student nebo jeho škola). Přijímáme pouze studenty z vyšších odborných škol a vysokých škol (univerzit).

Dotazník

  1. Jméno a příjmení, titul:
  2. Datum narození:
  3. Škola, ve které studujete, obor:
  4. Ročník:
  5. Rozsah praxe:
  6. Termín praxe:
  7. Ve kterém programu máte zájem odbornou praxi vykonávat?
  8. Jaká je Vaše motivace pro výkon odborné praxe ve vybraném zařízení?
  9. Cíl/e Vaší odborné praxe:

Po obdržení dotazníku Vás budeme informovat, zda jste prošel/prošla prvním kolem. V kladném případě Vám nabídneme termín pro osobní schůzku.

Pro programy NZDM KLUBÍK a KLÍDEK po žadatelích o odbornou praxi požadujeme znalost:

-    struktury organizace PROSTOR PRO, realizované programy a aktivity (na úrovni informací dostupných na webových stránkách) – všechny typy praxe,

-    konkrétních znaků cílové skupiny daného programu, do kterého se hlásí (na úrovni informací dostupných na webových stránkách) – všechny typy praxe,

-    principů práce v nízkoprahových sociálních službách – všechny typy praxe,

-    základních principů terénní sociální práce (všechny typy praxe v případě, že se studující hlásí do programu, který terénní práci realizuje),

-    Standardů kvality sociálních služeb pro NZDM (zdroj webové stránky České asociace streetwork www.streetwork.cz) (praxe nad 60 hodin),

-    na základní úrovni orientaci v Zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb. s důrazem na § 62, v Zákoně o sociálně-právní ochraně 359/1999 Sb. a ve Standardech kvality sociálních služeb (praxe nad 100 hodin),

-    Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky (praxe nad 100 hodin).

Pro program Rodinné centrum POHODA po žadatelích o odbornou praxi požadujeme znalost:

- struktury organizace PROSTOR PRO, realizované programy a aktivity (na úrovni informací dostupných na webových stránkách)

Stáže

Stáž je možné absolvovat v jednom konkrétním programu, ve více programech najednou, u jednoho konkrétního pracovníka (např. fundraiser) či ji libovolně nakombinovat.

Stáž je zpoplatněna, sazba za jeden pracovní den (8 hodin) je od 500 Kč do 1 500 Kč (dle oblasti, ve které stáž probíhá). Cena stáže je vyjednána předem, při uzavírání smlouvy.

V případě zájmu o stáž v naší neziskové organizaci nás prosím kontaktujte na info@prostorpro.cz nebo telefonicky 495 262 202. 

No images