Veřejný závazek NZDM KLUBÍK

Poslání NZDM KLUBÍK

V NZDM KLUBÍK nabízíme dětem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytujeme pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

Cílová skupina

Definice cílové skupiny

Jedná se především o děti ve věku 8 – 13 let primárně z lokality Hradec Králové, které:

 • jsou ve vyšší míře ohroženy sociálně nežádoucími jevy (např. závislost na návykových látkách, šikana),
 • nacházejí se v obtížné životní situaci (např. krizová situace v rodině, potíže ve škole),
 • mají tendenci dostávat se do konfliktu se společenským okolím či společenskými normami (např. vandalismus, návykové látky, potíže se zákonem),
 • mají potíže ve vztazích s vrstevníky,
 • mají potíže s běžným způsobem trávení volného času (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel, s výběrem smysluplné aktivity, rodina jim na to neposkytne podporu a finanční prostředky apod.)

  Pro koho nejsme:

  • Zájemce nespadá do cílové skupiny / zájemce o službu potřebuje jiný typ sociální služby než je zařízení či pracovník schopen nabídnout,
  • zájemce má specifické potřeby, které není možné v zařízení uspokojit (např. zájemce s tělesným postižením potřebuje osobního asistenta),
  • se zájemcem o službu byla v době kratší než 6 měsíců ukončena dohoda o poskytování služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze spolupráce.

  Cílem NZDM KLUBÍK je, aby klienti:

  • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
  • získali kompetence pro řešení svých potíží,
  • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
  • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
  • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
  • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
  • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
  • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
  • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
  • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování.

   Principy poskytovaných služeb

   Nízkoprahovost:

   ANONYMITA – klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.

   PŘÍSTUPNOST – časová a prostorová dostupnost služby. Může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny.

   BEZPLATNOST – služby jsou poskytovány zdarma.

   DOBROVOLNOST – není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení. Klient se nemusí zapojovat do činnosti v klubu, pokud sám nechce.

   RESPEKT – je respektována jedinečnost každého klienta, pokud dodržuje pravidla klubu. Pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke každému klientovi.

   BEZPEČNÝ PROSTOR – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace, předsudků apod.

   No images