Veřejný závazek NZDM KLÍDEK

Poslání NZDM KLÍDEK

V NZDM KLÍDEK nabízíme dětem a mladým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. V klubu i v ulicích města jim poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

Cílová skupina

Definice cílové skupiny

Jedná se především o děti a mladé lidi ve věku 13 – 22 let primárně z lokality Hradec Králové, kteří:

 • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. závislost na návykových látkách, šikana),
 • nacházejí se v obtížné životní situaci (např. krizová situace v rodině, potíže ve škole),
 • mají tendenci dostávat se do konfliktu se společenským okolím či společenskými normami (např. vandalismus, návykové látky, potíže se zákonem),
 • mají potíže ve vztazích s vrstevníky,
 • mají potíže s běžným způsobem trávení volného času (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel, s výběrem smysluplné aktivity, rodina jim na to neposkytne podporu a finanční prostředky apod.)

Pro koho nejsme:

 • Zájemce nespadá do cílové skupiny / zájemce o službu potřebuje jiný typ sociální služby než je zařízení či pracovník schopen nabídnout,
 • zájemce má specifické potřeby, které není možné v zařízení uspokojit (např. zájemce s tělesným postižením potřebuje osobního asistenta),
 • se zájemcem o službu byla v době kratší než 6 měsíců ukončena dohoda o poskytování služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze spolupráce.

Cílem NZDM KLÍDEK je, aby klienti:

 • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • získali kompetence pro řešení svých potíží,
 • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
 • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
 • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
 • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
 • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
 • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
 • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování.

Principy poskytovaných služeb

Nízkoprahovost:

ANONYMITA – klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.

PŘÍSTUPNOST – časová a prostorová dostupnost služby. Může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny.

BEZPLATNOST – služby jsou poskytovány zdarma.

DOBROVOLNOST – není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení. Klient se nemusí zapojovat do činnosti v klubu, pokud sám nechce.

RESPEKT – je respektována jedinečnost každého klienta, pokud dodržuje pravidla klubu. Pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke každému klientovi.

BEZPEČNÝ PROSTOR – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace, předsudků apod.

No images