Rizikové chování dětí umíme na školách řešit/ V preventivních programech pracujeme dnes už se třeťáky

Hradec Králové, 31. března 2017 – Královéhradecká obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO se věnuje programům sociální prevence v kraji již 17 let. Jedním ze stěžejních témat je práce s dětmi a dospívajícími v mimoškolním i školním prostředí, která zahrnuje velkou škálu sociálních činností realizovaných v rámci nízkoprahových zařízení. Zkušenost v nich vedla postupně k vytvoření Preventivních programů Spirála jako pomocných a doplňujících nástrojů pro práci se školami, třídními kolektivy a pedagogy. Jejich podstatu, základní cíle a směr vysvětluje níže v rozhovoru Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s.

 

Co jsou Preventivní programy SPIRÁLA? Proč vznikly?

Preventivní programy Spirála vznikly z potřeby uchopit a komunikovat přímou cestou rizikové projevy chování ve školách i mimo ně, kde jsme partnery jednak pro žáky a studenty, ale i pro pedagogický sbor. Naši pracovníci fungují jako lektoři, skrz které lze řešit celou řadu témat a problémů, které se třeba nedaří komunikovat, ať už je příčina jakákoliv. Spirálu realizujeme pro základní a střední školy v Královéhradeckém kraji se zaměřením na okresy Hradec Králové, Trutnov a Náchod, přičemž začínáme pracovat s dětmi již od 3. třídy prvního stupně základní školy. Myšlenka vytvořit takovýto program původně přišla od kolegů z našich nízkoprahových zařízení jako samostatné téma, kterému je potřeba se věnovat podrobněji.

 

Jaké služby nabízí?

Preventivní programy Spirála fungují samostatně od roku 2010. Nabízíme služby dle poptávky. Věnujeme se prevenci primární, zabýváme se prevencí všeobecnou a selektivní. Zatímco všeobecná prevence je vhodná pro jakýkoliv třídní kolektiv, selektivní prevenci aplikujeme na kolektivy s rizikovými projevy chování a problematickými vztahy. Většinou to jsou problematické vztahy mezi žáky navzájem nebo mezi učitelem a žáky. Všeobecná primární prevence zahrnuje dlouhodobé a specifické programy. Větší podíl tvoří ty dlouhodobé, kdy například doprovázíme kolektiv od třetí až po devátou třídu základní školy a věnujeme se každý rok jednomu typu rizikového chování. Další službou jsou programy specifické, ty využívají primárně střední školy. V tomto případě tvoříme služby na míru dle aktuálních potřeb daného kolektivu.

 

Jakými změnami prošel program od svého vzniku? Liší se dnešní poptávka od té před sedmi lety?

Současná náplň preventivních programů se nijak zvlášť od té původní neliší. Máme dvě malé změny. Jednou z nich je rozšíření nabídky o adaptační programy. Druhou pak snížení věkové hranice, kdy dnes začínáme s prevencí již u dětí na prvním stupni základních škol. Původně jsme totiž cílili programy na druhý stupeň, tedy počínaje žáky šestých tříd. Praxe ale ukázala, že projevy rizikového chování se objevují již u dětí mladšího školního věku. Preventivní programy tak proto směřujeme na žáky od třetích tříd. A proč právě třeťáky? V prvních dvou letech si děti teprve zvykají na autoritu učitele, sžívají se s novým prostředím, kolektiv se pozvolna utváří a není to ještě vhodné prostředí, do kterého bychom měli zasahovat. Ve třetí třídě jsou již děti připravené na komunikaci s námi, dobře reagují a lze odchytit první projevy rizikového chování. Nově poptávané jsou dnes i adaptační programy. Realizujeme je čtvrtým rokem. Vznikly na klíč pro školy, které v rámci svých adaptačních týdnů požadovali nějakou jednodenní aktivitu zaměřenou na komunikaci a spolupráci. Adapťáky pořádáme v našich prostorách, protože jsou v mnoha ohledech vhodnější než prostředí škol. Pokud se podaří takto kolektiv stmelit, sníží se mnohonásobně riziko případných negativních projevů chování.

 

Jak se mění témata, která lektorujete?

U dlouhodobých programů máme jasně nastavená témata pro daný ročník a kolektiv, nicméně pokud má pedagog nebo žáci jiný požadavek, tak program přizpůsobíme aktuální potřebě. Každý program je pak dvojící lektorů připraven na míru, dle specifické objednávky, na které se se školou domluvíme. Téměř vždy, když se na nás obrací škola, požadují téma vztahů v kolektivu a šikany, je to tedy nejvíce lektorované téma, často se zaměřujeme ale i na závislostní chování nebo na rizikové sexuální chování. Z naší strany žádné téma neupřednostňujeme, ale jednou z našich zásad, když začínáme s danou školou, respektive s daným kolektivem pracovat, tak prvně volíme téma vzájemných vztahů v kolektivu. Hlavním důvodem je nastavení vzájemné důvěrné atmosféry, zjištění, jestli se žáci ve třídě cítí bezpečně, umí spolu komunikovat a spolupracovat, teprve tehdy je efektivní s nimi řešit jiná témata. Všechny programy jsou totiž vedené interaktivní formou. Potřebujeme, aby žáci mohli o různých tématech komunikovat, sdělovat si vzájemně názory, a pokud toho nejsou schopni, není vhodné se se žáky bavit například o závislostech, ale je třeba nejprve pracovat se vztahovou rovinou.

 

Jak lze změřit úspěšnost či neúspěšnost preventivních programů? Jak děti hodnotí vaši práci? Máte nějakou měřitelnou zpětnou vazbu?

Úspěšnost našich programů lze hodnotit několika způsoby. Za prvé máme zpětnou vazbu ze strany škol. Tady je ohlas více než pozitivní a výsledkem je skutečnost, že s námi školy spolupracují již řadu let nebo se na nás sami obrátí, když se v jejich škole něco děje. Za druhé je to reakce dětí, se kterými vždy na konci programu hovoříme o jejich názorech, ať už osobně nebo máme výstup v podobě zodpovězených anonymních dotazníků, kde pomocí řady otázek zjišťujeme, zda si z programu odnesly to podstatné a dané téma pochopily. Skvěle se nám osvědčila naše emailová poradna, kterou žákům a studentům během programu nabízíme. Na každé setkání také nosíme krabičku na anonymní dotazy. Žáci se mohou v obecné rovině dotazovat na to, co je zajímá nebo trápí. Na závěr setkání s nimi jejich otázky rozebíráme a zodpovídáme. Tento prvek vnímáme jako velmi podstatný, často se dostaneme se žáky k velmi zajímavým tématům, nabízíme tak možnost věnovat se konkrétním „problémům“ žáků. Samozřejmě také závisí výsledek společné práce na daném učiteli a jeho působení na kolektiv, protože naše preventivní činnost ve třídě je rozložena do osmi až devíti vyučovacích hodin během roku, kdežto pedagog je se žáky deset měsíců nepřetržitě. Pokud téma využije a dále s ním pracuje, pak má naše činnost velký smysl.

 

Jak nákladné pro školu je si služby Spirály hradit?

Naše programy jsou financované z více zdrojů. Každý rok žádáme ministerstvo školství i zdravotnictví, město Hradec Králové a Královéhradecký kraj o finanční podporu. V případě, že se nám povede v grantových žádostech uspět, škole pak můžeme nabídnout program za dotovanou cenu. V současnosti stojí program dlouhodobé primární prevence 2 500,- Kč pro jednu třídu na celý školní rok. Cena zahrnuje i celoroční poradenství v oblasti rizikových projevů chování, které mohou v případě potřeby využívat zaměstnanci školy.

 

Kontakty pro média:

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

vedoucí nízkoprahových a preventivních programů

PROSTOR PRO, o.p.s.

tel: 734 574 710

mail: lepkova@prostorpro.cz

 

Mgr. Markéta Rudyšová

Public Relations

PROSTOR PRO, o.p.s.

tel: 774 350 979

mail: rudysova@prostorpro.cz

 

No images